01.11.2023

ПРЕДПЕЧАТНИ ОБРАЗЦИ НА БЮЛЕТИНИТЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ - ВТОРИ ТУР

Ha ocнование т. 7 oт Решение № 1979-MИ oт 18.08.2023 г. на ЦИК ОИК Опан публикува предпечатни образци на бюлетините за гласуване за гласуване на втори тур на 05.11.2023 г.:

 

Кмет на кметство Бял извор

Кмет на кметство Ястребово

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

16.10.2023

ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА СИК

Общинската избирателна комисия Опан (ОИК Опан) уведомява членовете на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Опан, че обучението им ще се състои на 21.10.2023 г. - събота от 13.00 часа в сградата на община Опан зала №1, етаж 1.

12.10.2023

ПРЕДПЕЧАТНИ ОБРАЗЦИ НА БЮЛЕТИНИТЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ

06.10.2023

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯТА, УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ ЗА УЧАСТИЕ НА ЗАСТЪПНИЦИ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Информацията относно регистрацията, условията и редът за участие на застъпници на кандидатски листи е посочена в Решение № 2594-МИ/04.10.2023 г. на Централната избирателна комисия:https://www.cik.bg/bg/decisions/2594/2023-10-04

Заявлението за регистрация на застъпници /Приложение 72-МИ от изборните книжа/ се представя в Общинска избирателна комисия в община Опан, по образец, който може да изтеглите от тук. Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител и електронен носител в excel формат по образец, който може да изтеглите от тук. Към заявлението се прилага и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 74-МИ от изборните книжа), която може да изтеглите от тук.

Всяка партия, коалиция, или инициативен комитет може да подаде едно или повече заявления, като общият брой на посочените застъпници за съответната кандидатска листа не може да надвишава броя на избирателните секции в община Опан, които към момента са 13 на брой.

Застъпник може да бъде лице, което е навършило 18 години, не е поставено под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.

Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция. В изборния ден в изборното помещение не може да присъстват едновременно двама или повече застъпници на една кандидатска листаОт една и съща партия, коалиция, или инициативен комитет в изборното помещение може да присъства само застъпник или представител. Застъпникът не може да бъде кандидат, наблюдател, представител на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, член на избирателна комисия, член на инициативен комитет, анкетьор, лице за поддръжка на техническо устройство за машинно гласуване или да участва в изборите в друго подобно качество.

06.10.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия Опан напомня на избирателите, че при предстоящите избори за общински съветници и за кметове, ако избирателят има настоящ адрес /извършена по надлежния ред адресна регистрация, отразена в НБД “Население”/ през последните 6 месеца преди изборния ден/28.04.2023 г./ в съответното населено място, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден /14 октомври 2023 г./). Искането /Приложение № 13-МИ от изборните книжа публикувани от ЦИК/ се прави писмено до кмета на общината/кметството, или чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД “ГРАО”: https://regna.grao.bg/.

В местните избори през 2023 г., за да могат да гласуват, не е достатъчно и необходимо условие българските граждани физически да се намират или да са пребивавали в съответно населено място на територията на страната (примерно да обитават имот или жилище, да работят, плащат данъци на територията на това място и др.), а трябва задължително да имат надлежна адресна регистрация към дата – 28.04.2023 г. в това населено място!

ВАЖНО: При настоящ адрес извън страната българските граждани не могат да гласуват в местни избори!

02.10.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Опан ще се проведе на 02.10.2023 г. от 15:00 ч.

02.10.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Опан ще се проведе на 03.10.2023 г. от 11:00 ч.

27.09.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Опан ще се проведе на 28.09.2023 г. от 16:00 ч.

26.09.2023

Съобщение

Определяне на поредните номера на регистрираните МЕСТНИ КОАЛИЦИИ и НЕЗАВИСИМИ КАНДИДАТИ, от 16:00 часа на 27.09.2023г. в зала 15 в община Опан, за изборите за общиснки съветници, кметове на кметства и кмет на община в изборите на 29.10.2023г. 

19.09.2023

Крайният срок за регистрация на кандидатските листи в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. е до 17.00 ч. на 26 септември 2023 г.

Крайният срок за регистрация на кандидатските листи в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. е до 17.00 ч. на 26 септември 2023 г.

19.09.2023

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБНОВЕН ФОРМАТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Регистрацията на кандидатските листи в ОИК се извършва по реда на Решение 2122-МИ/29.08.2023 на ЦИК. Съгласно т. 18.1 от решението, предложението за регистрация на кандидатска листа се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в EXCEL формат. 

Образец на предложение за регистрация на кандидатска листа за кмет на община и кметове на кметства на технически носител може да изтеглите от тук, а за общински съветници  от тук

За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община/район/кметство се подава отделно предложение. 

11.09.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия Опан започна дейността си по произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на територията на община Опан, които ще се проведат на 29.10.2023 г.

     Адресът на комисията е: с. Опан – сградата на Общинска администрация Опан, ет. 2, зала №15.

     Телефони за контакти: 0885417074; 0884471388

     e-mail: [email protected]

     Работното време на комисията е всеки ден от 09.00 до 17.00 часа.

     Решенията на ОИК се обявяват пред залата, в която се помещава комисията и се публикуват на интернет страницата https://oik2423.cik.bg/

още съобщения

Календар

Решения

  • № 099 - МИ / 05.11.2023

    относно: Приключване на работата в ИП към ОИК Опан. Поради въвеждане и потвърждаване на всички секционни протоколи, следва да бъде взето решение за приключване на работата в ИП към ОИК Опан. Предвид гореизложеното, ОИК Опан

  • № 098 - МИ / 05.11.2023

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЯСТРЕБОВО Днес, 05.11.2023 г., в 21:18 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

  • № 097 - МИ / 05.11.2023

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО БЯЛ ИЗВОР Днес, 05.11.2023 г., в 21:50 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

всички решения